Search

Röstergonomi

Alla tjänar på god rösthälsa

Röstergonomi skapar god rösthälsa

Röstergonomi handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för yrkesmässig röstanvändning. Röstergonomi är särskilt viktigt i verksamheter som ställer stora krav på de anställdas röster, som till exempel för lärare, säljare och personal i kundcenter.

Arbetsgivaren ska förebygga och åtgärda

Arbetsmiljöverket uttrycker tydligt att röstergonomi är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska både ta reda på om de anställda riskerar att drabbas av röstproblem och förebygga så att personalen bibehåller god rösthälsa.


Kartläggning och åtgärder bör ske på samtliga nivåer i verksamheten, på organisationsnivå, på gruppnivå och på individnivå. Röstergonomi bör inordnas i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Röstergonomiska åtgärder kan t.ex. innebära att utbilda de anställda om rösthälsa, ge förebyggande röstträning, genomföra åtgärder för att minska buller eller införa röstfrämjande teknik som t.ex. högtalsystem.

Anna logoped hjälper företag att implementera Arbetsmiljöverkets riktlinjer om röstergonomi.

Det är lönsamt att investera i rösthälsa

Behålla personal
Att satsa på förebyggande rösthälsa kan bidra till att behålla nyckelpersonal i verksamheten. Forskning visar att företag riskerar att tappa personer som drabbas av röstproblem pga röstkrävande arbete. Till exempel så upplever var femte lärare så stor röstbelastning att de överväger att byta yrke.

Minska sjukskrivning
Personer som drabbas av röstproblem pga sitt arbete behöver ofta vara sjukskrivna. Det är svårt att prata i telefon en hel arbetsdag om man är hes. Anna logoped kan kartlägga de anställdas rösthälsa och ge rekommendationer för att förbättra röstergonomin i verksamheten.

5 fördelar med röstergonomi

Varför ska vi boka utbildning om röstergonomi?
Det finns flera fördelar:

  • Förbättra arbetsmiljö
  • Öka arbetsglädje
  • Bibehåll personal
  • Minska kostnader för sjukskrivning
  • Öka produktion